Elsős beíratkozási tájékoztató

Elsős beíratkozási időpont

Szolnoki Tankerületi Központ
Hirdetmény a Szolnoki Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános
iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamim a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a

2022. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:
2022. április 21 (csütörtök) 7.00-19.00 óra között 2022. április 22. (péntek) 7.00-19.00 óra között
A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekéi a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerinti körzetes vagy a választott iskola első évfolyamára személyesen beíratni.
A Rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványokat.
í ;g\ .mezen paragrafus (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási heh óként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel-e.
A lentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a
szülőknek/törvényes képviselőknek előzetesen lehetőségük van, hogy' az általános iskola KRÉTA beiratkozás felületén beküldjék a beiratkozáshoz szükséges adatokat az általános iskola.
Az előzetes online jelentkezés felülete 2022. április 6-án (szerdától) elérhető.
Amennyiben a választolt iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz. a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet, melyet az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján a döntés közlésétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, állami fenntartású intézmények esetében, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatójához kell benyújtani.
Szolnok. 2022. március 21.