COMENIUS – LLP

Évről-évre óvodák és iskolák ezrei fognak össze, és egyenrangú partnerként működnek együtt szerte Európában azért, hogy egy általuk közösen kidolgozott projektet minél eredményesebben valósítsanak meg. Ezekben a nemzetközi együttműködésekben a közoktatási intézmények diákjai, tanárai, nevelői, munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. A projekt része az is, hogy a partnereknek időnként személyesen is találkozniuk kell, így lehetőségük nyílik jobban megismerni egymást.

Minden projektnek van egy koordinátora, akit a partnerek választanak ki maguk közül már a pályázat benyújtása előtt. A koordinátor intézmény ugyanolyan egyenrangú fél, mint a többi partner, feladata csak annyiban több, hogy szükség esetén összefogja a partnerek munkáját, és figyel arra, hogy a projektet a megfelelő ütemben és a terveknek megfelelően valósítsák meg.

Az együttműködésre 2 teljes évük van, melynek végére egy közös projekttermék születik. Mindezek megvalósításában pedig támogatás segíti az intézményeket, amire csak pályázniuk kell a saját nemzeti irodájukhoz.

A projekt eredménye nemcsak a közös projekttermék, hanem számos olyan további hozadéka is lehet a közös munkának az egyes résztvevők számára, melyet a tanítás, a tanulás vagy a hétköznapi élet más területén hasznosítani tudnak. A diákok és a pedagógusok új készségekre tehetnek szert, illetve a meglévőket továbbfejleszthetik, nemcsak a projektmunka alapját képező tantárgyi vagy tématerületen, hanem a csoportmunka, a társadalmi kapcsolatok (diák-diák, tanár-diák), az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése terén egyaránt.

Az együttműködés hozzásegíti az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, valamint olyan általános érvényű célok megvalósításához járulhatnak hozzá a támogatott intézményekben, mint pl. a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése, a projektmódszer meghonosítása, a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése, a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban, a képességközpontú megközelítés és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása, valamint az iskola közelítése a munka világához.

A projektek keretében a két éven át tartó folyamatos, közös munka jelenti a legnagyobb hasznot a részt vevő pedagógusok, tanulók számára, hiszen a külföldi intézményekkel való közös munka európai tartalommal bővíti az iskola pedagógiai programját, újszerű, színes tevékenységeket visz a tanórai munkába, lehetőséget biztosít a tanulók kreatív ötleteinek a megvalósítására, önálló, felelősségteljes munkájára.

Ezeknek a projekteknek egyik legfontosabb célja, hogy a tanulók tevékenyen részt vegyenek a projekttel kapcsolatos valamennyi feladatban – úgy a tervezésben, mint a megvalósításban és a tevékenység értékelésében. Fontos ezért, hogy lehetőleg minél több diák kapcsolódjon be a projekttel összefüggő tevékenységekbe.

 

Az együttműködések típusai

A Comenius iskolai együttműködéseknek két fajtája létezik: multilaterális (többoldalú) vagy bilaterális (kétoldalú) projekteket valósíthatnak meg. A multilaterális projektekben minimum 3 ország egy-egy közoktatási intézménye vesz részt, de egy országból akár többen is csatlakozhatnak az együttműködéshez. A projekteket a legtöbb esetben diákok aktív bevonásával, az összes munkafolyamatban történő részvételükkel valósítják meg.

Részt vevő országok

A nemzetközi együttműködésekben az Európai Unió tagországai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország és Horvátország közoktatási intézményei vehetnek részt.

Kik pályázhatnak?

A Comenius Iskolai együttműködések elsősorban azoknak az intézményeknek szólnak, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.

A pályázaton bármely közoktatási intézmény részt vehet, azaz óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint kollégiumok.

Témaválasztás

A pályázati forma szabad kezet ad a pályázóknak a témaválasztást illetően. Követelmény azonban, hogy a projekt illeszkedjen az iskola alaptevékenységéhez és a helyi tantervhez, valamint kiegészítse azt, illetve hogy a projekttevékenység jelentős részben a tanórákba épülve valósuljon meg.

Projekttevékenységek

A Comenius iskolai együttműködések projektekben a következő fő tevékenységek valósulhatnak meg:

 • Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével;
 • Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
 • Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
 • Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;
 • Az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;
 • Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.);
 • Színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
 • Kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból;
 • Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
 • Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés (pl. Comenius hálózatok);
 • Önértékelési tevékenységek;
 • Projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése