Freedom and Creativity

Iskolánk először 2005-2008. között vett részt a „Socrates-Comenius 1 Nemzetközi Iskolai Együttműködések pályázat Iskolai Projekt megvalósításában, melynek keretében három iskola (Lengyelország-Zawoja, Szlovákia-Trstená, Magyarország-Cserkeszőlő) dolgozott együtt a „Helyi regionális termékek mint a tudás forrásai” témakörben.

Tanárok

A 2012-2013. tanévben ismét sikeres pályázatot nyújtott be iskolánk, immár négy intézmény (Törökország-Adana, Lengyelország-Lodz, Anglia-Birmingham, Magyarország-Cserkeszőlő) folyamatos együttműködése segíti a projekt megvalósítását „Szabadság és kreativitás” témában a következő két tanévben.

A közös munka tapasztalatainak, eredményeinek megbeszélésére a személyes találkozások , az ún. mobilitások nyújtanak lehetőséget. Hiszen az igazi tapasztalatot és élményt nem az útikönyvekből szerezhetjük meg, hanem a célországba tett tanulmányi kirándulással. A sikeresen megnyert Socrates-Comenius pályázat célja a nemzetközi kapcsolatok kialakítása; a mobilitás; ismerkedés más országok kultúrájával, szokásaival, az emberek mindennapi életével; az európai dimenzió erősítése az oktatásban. Így közvetlenül megismerhetjük partnerintézményeink országának kulturális életét, nemzeti hagyományait, természeti értékeit, történelmét, tradicionális ételeit és oktatási rendszerét. Pályázatunk keretében 12 pedagógus és 12 tanuló vehet részt a mobilitási programban. A „Szabadság és kreativitás” témában a különböző feladatok elvégzésében viszont iskolánk valamennyi pedagógusa és diákja tevékenykedik.

Logo

Első feladatunk egy közös logó megalkotása volt, majd rövid kiadványt kellett készítenünk Magyarországról és Cserkeszőlőről.

Az első igazi kihívást az első mobilitás megvalósítása jelentette, hiszen az utazás szervezése, folyamatos egyeztetések a partnerintézményekkel is a projekt fontos elemei. A koordinátor országába, Törökországba, Adanába 4 pedagógus és 4 tanuló utazott 2012.10.18-25. között.

A látogatás során ismereteket szerezhettünk a két ország gondolkodás-és életmódjáról, kipróbálhattuk, hogyan értsük meg jobban egymást. A tanároknak lehetőségük nyílt arra, hogy megismerhessék más európai ország oktatási rendszerét, tanítási módszereit és saját szakmai nevelési tapasztalataikat fejlesszék. Láthattuk, hogyan hoznak döntéseket, hogyan kezelik a konfliktusokat, hogyan oldják meg a felmerülő problémákat.

Néhány gondolat a programról…
Egész életen át tartó tanulás program

2007-től az Egész életen át tartó tanulás program keretei között összevontan, megújult formában folytatódott az Európai Unió oktatást támogató Socrates és a szakképzést támogató Leonardo da Vinci programja.

Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja.

Comenius

A Comenius akció az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző intézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.

Iskolai együttműködések

Kirándulási képek

Az Iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán, mely lehet tanuló- vagy intézményközpontú. A munkába a lehető legtöbb osztályt/pedagógust bevonják, a témát az iskolák pedagógiai programjához illesztik. Többoldalú együttműködés esetében legalább 3 részt vevő országból 1-1 iskola dolgozik együtt.

Comenius iskolai együttműködések

Évről-évre óvodák és iskolák ezrei fognak össze, és egyenrangú partnerként működnek együtt szerte Európában azért, hogy egy általuk közösen kidolgozott projektet minél eredményesebben valósítsanak meg. Ezekben a nemzetközi együttműködésekben a közoktatási intézmények diákjai, tanárai, nevelői, munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. A projekt része az is, hogy a partnereknek időnként személyesen is találkozniuk kell, így lehetőségük nyílik jobban megismerni egymást.

Minden projektnek van egy koordinátora, akit a partnerek választanak ki maguk közül már a pályázat benyújtása előtt. A koordinátor intézmény ugyanolyan egyenrangú fél, mint a többi partner, feladata csak annyiban több, hogy szükség esetén összefogja a partnerek munkáját, és figyel arra, hogy a projektet a megfelelő ütemben és a terveknek megfelelően valósítsák meg.

Az együttműködésre 2 teljes évük van, melynek végére egy közös projekttermék születik. Mindezek megvalósításában pedig támogatás segíti az intézményeket, amire csak pályázniuk kell a saját nemzeti irodájukhoz.

A projekt eredménye nemcsak a közös projekttermék, hanem számos olyan további hozadéka is lehet a közös munkának az egyes résztvevők számára, melyet a tanítás, a tanulás vagy a hétköznapi élet más területén hasznosítani tudnak. A diákok és a pedagógusok új készségekre tehetnek szert, illetve a meglévőket továbbfejleszthetik, nemcsak a projektmunka alapját képező tantárgyi vagy tématerületen, hanem a csoportmunka, a társadalmi kapcsolatok (diák-diák, tanár-diák), az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése terén egyaránt.

Kirándulási képek

Az együttműködés hozzásegíti az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, valamint olyan általános érvényű célok megvalósításához járulhatnak hozzá a támogatott intézményekben, mint pl. a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése, a projektmódszer meghonosítása, a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése, a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban, a képességközpontú megközelítés és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása, valamint az iskola közelítése a munka világához.

A projektek keretében a két éven át tartó folyamatos, közös munka jelenti a legnagyobb hasznot a részt vevő pedagógusok, tanulók számára, hiszen a külföldi intézményekkel való közös munka európai tartalommal bővíti az iskola pedagógiai programját, újszerű, színes tevékenységeket visz a tanórai munkába, lehetőséget biztosít a tanulók kreatív ötleteinek a megvalósítására, önálló, felelősségteljes munkájára.

Ezeknek a projekteknek egyik legfontosabb célja, hogy a tanulók tevékenyen részt vegyenek a projekttel kapcsolatos valamennyi feladatban – úgy a tervezésben, mint a megvalósításban és a tevékenység értékelésében. Fontos ezért, hogy lehetőleg minél több diák kapcsolódjon be a projekttel összefüggő tevékenységekbe.

Kirándulási képek

Az együttműködések típusai

A Comenius iskolai együttműködéseknek két fajtája létezik: multilaterális (többoldalú) vagy bilaterális (kétoldalú) projekteket valósíthatnak meg. A multilaterális projektekben minimum 3 ország egy-egy közoktatási intézménye vesz részt, de egy országból akár többen is csatlakozhatnak az együttműködéshez. A projekteket a legtöbb esetben diákok aktív bevonásával, az összes munkafolyamatban történő részvételükkel valósítják meg.

Részt vevő országok

A nemzetközi együttműködésekben az Európai Unió tagországai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország és Horvátország közoktatási intézményei vehetnek részt.

Kik pályázhatnak?

A Comenius Iskolai együttműködések elsősorban azoknak az intézményeknek szólnak, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.

A pályázaton bármely közoktatási intézmény részt vehet, azaz óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint kollégiumok.

Témaválasztás

A pályázati forma szabad kezet ad a pályázóknak a témaválasztást illetően. Követelmény azonban, hogy a projekt illeszkedjen az iskola alaptevékenységéhez és a helyi tantervhez, valamint kiegészítse azt, illetve hogy a projekttevékenység jelentős részben a tanórákba épülve valósuljon meg.

Projekttevékenységek

A Comenius iskolai együttműködések projektekben a következő fő tevékenységek valósulhatnak meg:

 • Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével;
 • Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
 • Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
 • Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;
 • Az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;
 • Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.);
 • Színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
 • Kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból;
 • Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
 • Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés (pl. Comenius hálózatok);
 • Önértékelési tevékenységek;
 • Projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése

Színné Fehér Ildikó